ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สถานที่จัดกิจกรรม : ข้อมูลสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรม ชื่ออาคาร ชื่อถนน ซึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่งสถานที่
ชื่อข้อมูล : สถานที่จัดกิจกรรม
คำอธิบาย : ข้อมูลสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรม ชื่ออาคาร ชื่อถนน ซึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่งสถานที่
XML TAG : <xsd:element name="Location" type="udt : THAddress">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ปฏิทินกิจกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ https://drive.ditp.go.th/th-th
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)