ข้อมูลประเทศ


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
ชื่อประเทศ ชื่อที่แสดงเป็นข้อความของประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศฝรั่งเศส <xsd:element name="Name" type="udt : Text">
ข้อมูลโดยรวมของประเทศ ข้อมูลโดยรวมของประเทศที่แสดงเป็นข้อความ เช่น รูปแบบการปกครอง ความสัมพันธ์ทางการค้า รูปแบบทางสังคม แหล่งเศรษฐกิจ <xsd:element name="Profile" type="udt : Text">
รหัสประเทศ รหัสตามมาตรฐานสากลที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นรหัสแทนประเทศ เช่น ประเทศไทย มีรหัสประเทศเป็น TH ตามมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-2 <xsd:element name="Code" type="udt : Code">