ข้อมูลประเทศ


ตารางมาตรฐานข้อมูล


รหัสประเทศ : รหัสตามมาตรฐานสากลที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นรหัสแทนประเทศ เช่น ประเทศไทย มีรหัสประเทศเป็น TH ตามมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-2
ชื่อข้อมูล : รหัสประเทศ
คำอธิบาย : รหัสตามมาตรฐานสากลที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นรหัสแทนประเทศ เช่น ประเทศไทย มีรหัสประเทศเป็น TH ตามมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-2
XML TAG : <xsd:element name="Code" type="udt : Code">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Code
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ISO 3166-1 alpha-2
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)