ข้อมูลประเทศ


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ชื่อประเทศ : ชื่อที่แสดงเป็นข้อความของประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศฝรั่งเศส
ชื่อข้อมูล : ชื่อประเทศ
คำอธิบาย : ชื่อที่แสดงเป็นข้อความของประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศฝรั่งเศส
XML TAG : <xsd:element name="Name" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการกงสุล
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ISO 3166-1 Country Name
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)