ข้อมูลประเทศ


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ข้อมูลโดยรวมของประเทศ : ข้อมูลโดยรวมของประเทศที่แสดงเป็นข้อความ เช่น รูปแบบการปกครอง ความสัมพันธ์ทางการค้า รูปแบบทางสังคม แหล่งเศรษฐกิจ
ชื่อข้อมูล : ข้อมูลโดยรวมของประเทศ
คำอธิบาย : ข้อมูลโดยรวมของประเทศที่แสดงเป็นข้อความ เช่น รูปแบบการปกครอง ความสัมพันธ์ทางการค้า รูปแบบทางสังคม แหล่งเศรษฐกิจ
XML TAG : <xsd:element name="Profile" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : ADS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการกงสุล
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมการค้าภายใน, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : UNCTADstat Country profile
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)