ข้อมูลใบอนุญาต /หนังสือรับรองธุรกิจต่างด้าว


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
เลขที่ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง เลขที่ใบอนุญาตหรือเลขที่หนังสือรับรอง การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว <xsd:element name="appLicenseNo" type="udt : Text">
ประเทศผู้ถือหุ้นหลัก ประเทศผู้ถือหุ้นหลัก ในกรณีที่ให้บริการหรือทำธุรกิจให้กับบริษัทในเครือซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ <xsd:element name="MajorShareholder" type="udt : MOCCountry">
อีเมล ข้อมูลอีเมลของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่างด้าว <xsd:element name="Email" type="udt : Communication">
หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่างด้าว <xsd:element name="Telephone" type="udt : Communication">
ที่ตั้งสำนักงานในประเทศไทย ข้อมูลที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่างด้าวในประเทศไทย <xsd:element name="ThaiOffice" type="udt : THAddress">
ผู้ถือหุ้น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่างด้าว เช่น จำนวนหุ้นที่ถือ <xsd:element name="Shareholder" type="udt : Shareholder">
งบการเงิน ข้อมูลแสดงสถานะการเงินของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่างด้าว เช่น รวมหนี้สินหมุนเวียน กำไร(ขาดทุน)สุทธิ <xsd:element name="Financial" type="udt : MOCFinancial">
ผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศไทย ข้อมูลบุคคลของผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศไทย <xsd:element name="appDrtextname" type="udt : MOCPerson">
กรรมการ ข้อมูลบุคคลผู้เป็นกรรมการของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่างด้าว <xsd:element name="appcmname" type="udt : MOCPerson">
หมวดสินค้า/บริการ หมวดของสินค้าหรือบริการ ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต <xsd:element name="ProductServiceCategory" type="udt : Code">
ประเภทธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ประเภทธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเมื่อได้รับใบอนุญาต หรือเมื่อได้รับหนังสือรับรอง แล้วแต่กรณี <xsd:element name="appBizDetail" type="udt : Text">
บัญชี ประเภทของธุรกิจที่ควบคุมตามกฎหมาย โดยแบ่งได้เป็นสามบัญชีประเภทธุรกิจ <xsd:element name="List" type="udt : Code">
วันที่สิ้นสุด วันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสิ้นสุดระยะเวลาตามกฎหมาย <xsd:element name="appEndDate" type="udt : DateTime">
เลขทะเบียนนิติบุคคลต่างด้าว ตัวเลขระบุที่ไม่ซ้ำกัน 13 หลักที่ใช้เป็นรหัสทะเบียนของนิติบุคคลต่างด้าว <xsd:element name="appAppId13" type="udt : ID">
วันที่ออกให้ วันที่ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ให้แก่คนต่างด้าว <xsd:element name="appStartDate" type="udt : DateTime">
วันที่ชำระค่าธรรมเนียม วันที่ชำระค่าธรรมเนียมอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว <xsd:element name="PaymentDate" type="udt : DateTime">
วันที่อนุมัติ วันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้รับการอนุมัติ <xsd:element name="appPermitDate" type="udt : DateTime">
ทุนขั้นต่ำ จำนวนเงินทุนขั้นต่ำที่คนต่างด้าวนำมาใช้เมื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย <xsd:element name="appMinCap" type="udt : Amount">
ทุนจดทะเบียนไทย จำนวนของทุนจดทะเบียนในประเทศไทย <xsd:element name="appCapTh" type="udt : Amount">
ประเทศที่จดทะเบียน ประเทศที่จดทะเบียน ในกรณีที่จดทะเบียนต่างประเทศ หรือในกรณีที่ให้บริการหรือทำธุรกิจให้กับบริษัทในเครือซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ <xsd:element name="appCountryShort" type="udt : MOCCountry">
ชื่อนิติบุคคลต่างด้าว (ภาษาอังกฤษ) ชื่อภาษาอังกฤษที่แสดงเป็นข้อความของนิติบุคคลต่างด้าว <xsd:element name="appNameEn" type="udt : Text">
ชื่อนิติบุคคลต่างด้าว (ภาษาไทย) ชื่อภาษาไทยที่แสดงเป็นข้อความของนิติบุคคลต่างด้าว <xsd:element name="appNameTh" type="udt : Text">
สถานะใบอนุญาต/หนังสือรับรอง สถานะใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือสถานะหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เช่น ยังมีผลบังคับ หรือ หมดอายุ <xsd:element name="appStatus" type="udt : Code">
ประเภทใบอนุญาต/หนังสือรับรอง ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือประเภทหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามบัญชีสอง <xsd:element name="appName" type="udt : Code">
ที่อยู่เว็บไซต์ ข้อมูลที่อยู่เว็บไซต์ของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่างด้าว <xsd:element name="Website" type="udt : Communication">