ข้อมูลใบอนุญาต /หนังสือรับรองธุรกิจต่างด้าว


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ชื่อนิติบุคคลต่างด้าว (ภาษาอังกฤษ) : ชื่อภาษาอังกฤษที่แสดงเป็นข้อความของนิติบุคคลต่างด้าว
ชื่อข้อมูล : ชื่อนิติบุคคลต่างด้าว (ภาษาอังกฤษ)
คำอธิบาย : ชื่อภาษาอังกฤษที่แสดงเป็นข้อความของนิติบุคคลต่างด้าว
XML TAG : <xsd:element name="appNameEn" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม :
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)