ข้อมูลใบอนุญาต /หนังสือรับรองธุรกิจต่างด้าว


ตารางมาตรฐานข้อมูล


เลขทะเบียนนิติบุคคลต่างด้าว : ตัวเลขระบุที่ไม่ซ้ำกัน 13 หลักที่ใช้เป็นรหัสทะเบียนของนิติบุคคลต่างด้าว
ชื่อข้อมูล : เลขทะเบียนนิติบุคคลต่างด้าว
คำอธิบาย : ตัวเลขระบุที่ไม่ซ้ำกัน 13 หลักที่ใช้เป็นรหัสทะเบียนของนิติบุคคลต่างด้าว
XML TAG : <xsd:element name="appAppId13" type="udt : ID">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : ID
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม :
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : 1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การกำหนดเลขทะเบียนสำหรับนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ยื่นขอใบอนุญาต หรือหนังสือรับรอง ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2552
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)