ข้อมูลสมาชิก


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
บุคคลที่เป็นสมาชิก ข้อมูลของบุคคลที่เป็นสมาชิก เช่น ชื่อจริง ที่อยู่ <xsd:element name="Member" type="udt : MOCPerson">
นิติบุคคลที่เป็นสมาชิก ข้อมูลของนิติบุคคลที่เป็นสมาชิก เช่น ชื่อนิติบุคคล ประเภทนิติบุคคล <xsd:element name="Member" type="udt : Juristic">
องค์กร องค์กรหรือหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด เช่น กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ <xsd:element name="ProvidingOrganization" type="udt : Code">
ประเภทสมาชิก ประเภทของสมาชิก เช่น Trading Company (TDC) ,Logistic Service Provider (LSP), Service Exporter List (SEL) <xsd:element name="Type" type="udt : Code">
รหัสสมาชิก ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบุไม่ซ้ำกัน เพื่อใช้เป็นรหัสของสมาชิก <xsd:element name="Identification" type="udt : ID">
วันเวลาที่เริ่มเป็นสมาชิก วันที่และเวลาที่เริ่มเป็นสมาชิก เช่น 2019-01-05 16:30:00 <xsd:element name="StartDate" type="udt : DateTime">
วันที่สิ้นสุดความเป็นสมาชิก วันที่สิ้นสุดความเป็นสมาชิก เช่น 2019-01-31 <xsd:element name="EndDate" type="udt : DateTime">
วัตถุประสงค์ของการสมัครสมาชิก ข้อความแสดงวัตถุประสงค์ของการสมัครสมาชิก ที่สมาชิกได้ทำการกรอกในแบบฟอร์มการสมัคร <xsd:element name="Objective" type="udt : Text">
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกนี้ ซึ่งสมาชิกได้กรอกในแบบฟอร์มการสมัคร โดยระบุรายละเอียดของสินค้า และคำอธิบาย <xsd:element name="Specified" type="udt : MOCProduct">
การบริการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก การบริการที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกนี้ ซึ่งสมาชิกได้กรอกในแบบฟอร์มการสมัคร โดยระบุรายละเอียดของการบริการ และคำอธิบาย <xsd:element name="ServiceDetails" type="udt : Text">
สถานะสมาชิก สถานะของสมาชิก คือสถานะที่แสดงว่าบุคคลหรือนิติบุคคลนี้ยังมีสถานะเป็นสมาชิกกรมหรือไม่ <xsd:element name="Status" type="udt : Indicator">