ข้อมูลสมาชิก


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สถานะสมาชิก : สถานะของสมาชิก คือสถานะที่แสดงว่าบุคคลหรือนิติบุคคลนี้ยังมีสถานะเป็นสมาชิกกรมหรือไม่
ชื่อข้อมูล : สถานะสมาชิก
คำอธิบาย : สถานะของสมาชิก คือสถานะที่แสดงว่าบุคคลหรือนิติบุคคลนี้ยังมีสถานะเป็นสมาชิกกรมหรือไม่
XML TAG : <xsd:element name="Status" type="udt : Indicator">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Indicator
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : ADS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการสมัครสมาชิก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ https://drive.ditp.go.th/Portals/0/Docs/RegisterMember.pdf
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)