ข้อมูลสมาชิก


ตารางมาตรฐานข้อมูล


รหัสสมาชิก : ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบุไม่ซ้ำกัน เพื่อใช้เป็นรหัสของสมาชิก
ชื่อข้อมูล : รหัสสมาชิก
คำอธิบาย : ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบุไม่ซ้ำกัน เพื่อใช้เป็นรหัสของสมาชิก
XML TAG : <xsd:element name="Identification" type="udt : ID">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : ID
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : ADS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการสมัครสมาชิก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ https://drive.ditp.go.th/Portals/0/Docs/RegisterMember.pdf
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)