ข้อมูลสมาชิก


ตารางมาตรฐานข้อมูล


การบริการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก : การบริการที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกนี้ ซึ่งสมาชิกได้กรอกในแบบฟอร์มการสมัคร โดยระบุรายละเอียดของการบริการ และคำอธิบาย
ชื่อข้อมูล : การบริการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก
คำอธิบาย : การบริการที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกนี้ ซึ่งสมาชิกได้กรอกในแบบฟอร์มการสมัคร โดยระบุรายละเอียดของการบริการ และคำอธิบาย
XML TAG : <xsd:element name="ServiceDetails" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : ADS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการสมัครสมาชิก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ https://drive.ditp.go.th/Portals/0/Docs/RegisterMember.pdf
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)