ข้อมูลลิขสิทธิ์


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
เลขที่คำขอลิขสิทธิ์ เลขที่ได้รับในขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ <xsd:element name="ApplicationNumber" type="udt : ID">
สร้างสรรค์ ณ ประเทศ ข้อมูลประเทศที่งานลิขสิทธิ์ได้ถูกสร้างสรรค์ <xsd:element name="Origin" type="udt : MOCCountry">
การเผยแพร่ข้อมูลลิขสิทธิ์ รายะละเอียดของการเผยแพร่ข้อมูลลิขสิทธิ์ <xsd:element name="PublicCommunication" type="udt : Text">
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ รายละเอียดของการอนุญาติให้ใช้สิทธิ หรือการโอนลิขสิทธิ์ <xsd:element name="LicensingTransferring" type="udt : Text">
การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ รายละเอียดของการแจ้งจดลิขสิทธิ์ที่ต่างประเทศ <xsd:element name="ForeignRegistration" type="udt : Text">
รายละเอียดการแจ้งจดต่างประเทศ รายละเอียดของการแจ้งจดลิขสิทธิ์ที่ต่างประเทศ <xsd:element name="NotificationInformation" type="udt : Text">
แจ้งจดต่างประเทศ ข้อความที่ระบุถึงการแจ้งจดลิขสิทธิ์ที่ต่างประเทศ <xsd:element name="Notification" type="udt : Text">
โฆษณา ณ ประเทศ ข้อมูลประเทศที่มีการโฆษณาผลงานลิขสิทธิ์ <xsd:element name="Publication" type="udt : MOCCountry">
วันที่โฆษณางานครั้งแรก วันที่มีการโฆษณาผลงานลิขสิทธิ์ครั้งแรก <xsd:element name="FirstPublication" type="udt : DateTime">
การโฆษณางาน รายละเอียดการโฆษณาผลงานลิขสิทธิ์ <xsd:element name="Publication" type="udt : Text">
ปีที่สร้างสรรค์ ปีที่ลิขสิทธิ์ ได้ถูกสร้างสรรค์ <xsd:element name="CreateYear" type="udt : DateTime">
ชื่อผลงาน ชื่อของผลงานที่เป็นชื่อเรียกของลิขสิทธิ์ <xsd:element name="Name" type="udt : Text">
เลขที่จดแจ้งลิขสิทธิ์ เลขที่ได้รับเมื่อมีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ <xsd:element name="NotificationNumber" type="udt : ID">
ชื่อผู้สร้างสรรค์ร่วม ชื่อของผู้สร้างสรรค์ร่วมผลงานลิขสิทธิ์ <xsd:element name="CoAuthorName" type="udt : Text">
ชื่อผู้สร้างสรรค์ ชื่อของผู้สร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ <xsd:element name="AuthorName" type="udt : Text">
สถานที่ติดต่อในประเทศไทย ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้ในประเทศไทยของผู้ยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ <xsd:element name="ThailandContractable" type="udt : THAddress">
ชื่อตัวแทน ชื่อของตัวแทนที่ยื่นจดแจ้งแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ <xsd:element name="AgentName" type="udt : Text">
ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อของผู้เป็นเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์ <xsd:element name="OwnerName" type="udt : Text">
ตัวย่อประเภทงาน/ลักษณะงาน ตัวย่อของประเภทงาน หรือลักษณะงานที่ขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ <xsd:element name="Abbreviation" type="udt : Code">
ลักษณะงาน ลักษณะของงานที่ขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ <xsd:element name="Kind" type="udt : Code">
ประเภทงาน ประเภทของงานที่ขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ <xsd:element name="Type" type="udt : Code">
ประเภทผู้ยื่นแจ้ง ประเภทของผู้ยื่นแจ้งขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ <xsd:element name="ApplicantType" type="udt : Code">
วันที่รับคำขอแจ้งลิขสิทธิ์ วันที่รับคำขอแจ้งจดทะเบียนลิขสิทธิ์ <xsd:element name="ApplicationDate" type="udt : DateTime">
วันที่เพิกถอน วันที่รับคำขอแจ้งจดทะเบียนลิขสิทธิ์ <xsd:element name="Revoke" type="udt : DateTime">