ข้อมูลลิขสิทธิ์


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ชื่อผู้สร้างสรรค์ร่วม : ชื่อของผู้สร้างสรรค์ร่วมผลงานลิขสิทธิ์
ชื่อข้อมูล : ชื่อผู้สร้างสรรค์ร่วม
คำอธิบาย : ชื่อของผู้สร้างสรรค์ร่วมผลงานลิขสิทธิ์
XML TAG : <xsd:element name="CoAuthorName" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย https://www.ipthailand.go.th/th/copyright-007.html
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)