ข้อมูลลิขสิทธิ์


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สถานที่ติดต่อในประเทศไทย : ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้ในประเทศไทยของผู้ยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์
ชื่อข้อมูล : สถานที่ติดต่อในประเทศไทย
คำอธิบาย : ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้ในประเทศไทยของผู้ยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์
XML TAG : <xsd:element name="ThailandContractable" type="udt : THAddress">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย https://www.ipthailand.go.th/th/copyright-007.html
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)