ข้อมูลสิทธิบัตรการประดิษฐ์


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
เลขที่คำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ได้รับในขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ <xsd:element name="ApplicationNumber" type="udt : ID">
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งได้แก่ ผู้อนุญาต คือคู่สัญญาฝ่ายที่เป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าว โดยได้ให้สิทธิในการใช้สิทธิดังกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้แก่ ผู้ได้รับอนุญาต โดยสิทธิที่ให้ใช้ดังกล่าวนั้นอาจเป็นสิทธิใดๆ ในการใช้งานหรือข้อมูลใดๆก็ตาม อันมีมูลค่าหรือไม่มีมูลค้าทางการค้าก็ได้ เช่น สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิการใช้ข้อมูลทางการค้า สูตรและกระบวนการผลิต สิทธิบัตร งานอันมีลิขสิทธิ หรือความลับทางการค้า โดยคู่สัญญาสามารถตกลงเงื่อนไขและข้อกำกัดการใช้สิทธิต่างๆ เช่น ลักษณะการให้สิทธิ เขตพื้นที่การใช้สิทธิ ระยะเวลาการให้ใช้สิทธิ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การถ่ายทอดองค์ความรู้ (Technology Transfer) ค่าตอบแทน ไม่ว่าค่าตอบแทนการให้ใช้สิทธิ (Licensing Fee) และค่าสิทธิ (Royalty Fee) การสงวนสิทธิของผู้อนุญาต รวมถึง การเก็บรักษาความลับ และการค้าแข่ง <xsd:element name="LicensingAvailability" type="udt : Text">
ภาพเขียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ภาพเขียนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ <xsd:element name="Drawing" type="udt : BinaryObject">
ภาพถ่ายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ภาพถ่ายที่แสดงลักษณะทางกายภาพของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ <xsd:element name="Photo" type="udt : BinaryObject">
บุคคลผู้รับโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ข้อมูลของบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับโอน ตามสัญญาการโอนสิทธิสิทธิบัตรการประดิษฐ์ <xsd:element name="TransferredPerson" type="udt : MOCPerson">
นิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ข้อมูลของนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับโอน ตามสัญญาการโอนสิทธิสิทธิบัตรการประดิษฐ์ <xsd:element name="TransferredOrg" type="udt : Juristic">
บุคคลผู้รับอนุญาตสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ข้อมูลของบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ได้รับอนุญาต ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรการประดิษฐ์ <xsd:element name="LicensedPerson" type="udt : MOCPerson">
นิติบุคคลผู้รับอนุญาตสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ข้อมูลของนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ได้รับอนุญาต ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรการประดิษฐ์ <xsd:element name="LicensedOrg" type="udt : Juristic">
สถานะการแจ้งหรือจดทะเบียนในต่างประเทศ สถานะที่แสดงว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้ เคยถูกแจ้งจดทะเบียนในต่างประเทศหรือไม่ <xsd:element name="InternationalPublicationStatus" type="udt : Indicator">
สถานะการโฆษณาในต่างประเทศ สถานะของการโฆษณาในต่างประเทศ เช่น ยังไม่ได้โฆษณา ได้โฆษณาแล้ว <xsd:element name="InitialOverseaPublicationStatus" type="udt : Indicator">
วันที่โฆษณาครั้งแรกในต่างประเทศ วันที่ได้มีการโฆษณาสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้ครั้งแรกในต่างประเทศ เช่น สิทธิบัตรนี้ได้ประกาศโฆษณาครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1995 <xsd:element name="InitialOverseaPublicationDate" type="udt : DateTime">
ประเทศที่ยื่นหรือจดทะเบียนก่อนหน้า ประเทศที่ผู้ยื่นได้ทำการยื่น หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก่อนหน้าการยื่น หรือจดทะเบียนครั้งนี้ เช่น ได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรนี้ก่อนแล้วที่ประเทศฝรั่งเศส <xsd:element name="PreviouslyRegistered" type="udt : MOCCountry">
บุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ข้อมูลบุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เช่น ชื่อบุคคล ที่อยู่ <xsd:element name="IPOwner" type="udt : MOCPerson">
นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ข้อมูลนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เช่น ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ <xsd:element name="IPOwner" type="udt : Juristic">
ข้อถือสิทธิสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นส่วนสำคัญของคำขอรับสิทธิทางสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่ผู้ขอฯมีความจำเป็นจะต้องระบุถึงขอบเขตของสิทธิ ที่ประสงค์ที่จะขอรับความคุ้มครอง ซึ่งแสดงสาระสำคัญ และขอบเขตการสงวนสิทธิห้ามมิให้บุคคลอื่นแสวงหาผลประโยชน์จากการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ <xsd:element name="Claims" type="udt : Text">
วันที่ยื่นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ วันที่ที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ <xsd:element name="FilingDate" type="udt : DateTime">
วันที่ยื่นคำขอระหว่างประเทศที่ยื่นผ่านระบบพีซีที วันที่ เดือน และปีที่ได้ยื่นคำขอระหว่างประเทศที่ยื่นผ่านระบบพีซีที <xsd:element name="PCTApplicationDate" type="udt : DateTime">
เลขที่คำขอระหว่างประเทศที่ยื่นผ่านระบบพีซีที เลขที่ของคำขอระหว่างประเทศที่ยื่นผ่านระบบพีซีที <xsd:element name="PCTApplicationNumber" type="udt : ID">
บทสรุปการประดิษฐ์ สรุปสาระสำคัญของการประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยหรือแสดงไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ <xsd:element name="Abstract" type="udt : Text">
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ชื่อที่ตั้งขึ้นโดยสัมพันธ์กับการประดิษฐ์ <xsd:element name="Title" type="udt : Text">
ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก ประเทศแรกที่ได้ทำการยื่นคำขอ <xsd:element name="PriorityApplication" type="udt : MOCCountry">
วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก วันที่ เดือน และปีที่ได้มีการยื่นคำขอครั้งแรก <xsd:element name="PriorityApplicationDate" type="udt : DateTime">
เลขที่คำขอการยื่นคำขอครั้งแรก เลขที่ของคำขอในการยื่นคำขอครั้งแรก <xsd:element name="PriorityApplicationNumber" type="udt : ID">
สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ รหัสสัญลักษณ์การประดิษฐ์ IPC: International Patent Classification เป็นสัญลักษณ์จำแนกหมวดหมู่การประดิษฐ์ระหว่างประเทศ แบ่งได้เป็น A Human Necessities (สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์) B Performing Operations; Transporting (การปฏิบัติ การดำเนินการ การขนส่ง) C Chemistry; Metallurgy (เคมี วิธีการแยกโลหะออกจากแร่) D Textiles; Paper (เสื้อผ้า กระดาษ) E Fixed Constructions (การซ่อมแซม การก่อสร้าง) F Mechanical Engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting (วิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวกับแสงสว่าง การทำความร้อน คลังแสงการระเบิด) G Physics (ฟิสิกส์) H Electricity (กระแสไฟฟ้า) <xsd:element name="IPC" type="udt : Code">
เลขที่ออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ได้รับเมื่อออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์ <xsd:element name="PatentNumber" type="udt : ID">
วันที่ได้รับสิทธิโดยสมบูรณ์ วันที่สิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีผลคุ้มครองโดยสมบูรณ์ <xsd:element name="GrantedDate" type="udt : DateTime">
วันที่ประกาศโฆษณาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ วันที่มีการประกาศโฆษณาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ <xsd:element name="PublicationDate" type="udt : DateTime">
เลขที่ประกาศโฆษณาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ได้รับหลังการประกาศโฆษณาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ <xsd:element name="PublicationNumber" type="udt : ID">
สถานะสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สถานะของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ <xsd:element name="Status" type="udt : Code">