ข้อมูลสิทธิบัตรการประดิษฐ์


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ : รหัสสัญลักษณ์การประดิษฐ์ IPC: International Patent Classification เป็นสัญลักษณ์จำแนกหมวดหมู่การประดิษฐ์ระหว่างประเทศ แบ่งได้เป็น A Human Necessities (สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์) B Performing Operations; Transporting (การปฏิบัติ การดำเนินการ การขนส่ง) C Chemistry; Metallurgy (เคมี วิธีการแยกโลหะออกจากแร่) D Textiles; Paper (เสื้อผ้า กระดาษ) E Fixed Constructions (การซ่อมแซม การก่อสร้าง) F Mechanical Engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting (วิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวกับแสงสว่าง การทำความร้อน คลังแสงการระเบิด) G Physics (ฟิสิกส์) H Electricity (กระแสไฟฟ้า)
ชื่อข้อมูล : สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ
คำอธิบาย : รหัสสัญลักษณ์การประดิษฐ์ IPC: International Patent Classification เป็นสัญลักษณ์จำแนกหมวดหมู่การประดิษฐ์ระหว่างประเทศ แบ่งได้เป็น A Human Necessities (สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์) B Performing Operations; Transporting (การปฏิบัติ การดำเนินการ การขนส่ง) C Chemistry; Metallurgy (เคมี วิธีการแยกโลหะออกจากแร่) D Textiles; Paper (เสื้อผ้า กระดาษ) E Fixed Constructions (การซ่อมแซม การก่อสร้าง) F Mechanical Engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting (วิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวกับแสงสว่าง การทำความร้อน คลังแสงการระเบิด) G Physics (ฟิสิกส์) H Electricity (กระแสไฟฟ้า)
XML TAG : <xsd:element name="IPC" type="udt : Code">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Code
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : WIPO Standards https://www.wipo.int/standards/en/
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)