ข้อมูลสิทธิบัตรการประดิษฐ์


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ประเทศที่ยื่นหรือจดทะเบียนก่อนหน้า : ประเทศที่ผู้ยื่นได้ทำการยื่น หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก่อนหน้าการยื่น หรือจดทะเบียนครั้งนี้ เช่น ได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรนี้ก่อนแล้วที่ประเทศฝรั่งเศส
ชื่อข้อมูล : ประเทศที่ยื่นหรือจดทะเบียนก่อนหน้า
คำอธิบาย : ประเทศที่ผู้ยื่นได้ทำการยื่น หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก่อนหน้าการยื่น หรือจดทะเบียนครั้งนี้ เช่น ได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรนี้ก่อนแล้วที่ประเทศฝรั่งเศส
XML TAG : <xsd:element name="PreviouslyRegistered" type="udt : MOCCountry">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย https://www.ipthailand.go.th/th/patent-008.html
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)