ข้อมูลสิทธิบัตรการประดิษฐ์


ตารางมาตรฐานข้อมูล


เลขที่คำขอระหว่างประเทศที่ยื่นผ่านระบบพีซีที : เลขที่ของคำขอระหว่างประเทศที่ยื่นผ่านระบบพีซีที
ชื่อข้อมูล : เลขที่คำขอระหว่างประเทศที่ยื่นผ่านระบบพีซีที
คำอธิบาย : เลขที่ของคำขอระหว่างประเทศที่ยื่นผ่านระบบพีซีที
XML TAG : <xsd:element name="PCTApplicationNumber" type="udt : ID">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : ID
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : WIPO Standards https://www.wipo.int/standards/en/
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)