ข้อมูลใบอนุญาต


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
รหัสผู้ขอใบอนุญาต ตัวเลขระบุที่ไม่ซ้ำกันที่แสดงถึงรหัสผู้ขอใบอนุญาต <xsd:element name="Requester" type="udt : ID">
ประเภทใบอนุญาต ประเภทของใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตนำเข้าสินค้าที่มีมาตรการนำเข้า <xsd:element name="Type" type="udt : Code">
เลขที่ใบอนุญาต ตัวเลขระบุที่ไม่ซ้ำกันที่แสดงถึงเลขที่ของใบอนุญาต <xsd:element name="AuthorityAssignedIdentification" type="udt : ID">
วันที่ออกใบอนุญาต วันที่หน่วยงานได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นขอ <xsd:element name="FirstIssued" type="udt : DateTime">
วันที่มีผลบังคับใช้ วันที่ที่ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย <xsd:element name="EffectiveDate" type="udt : DateTime">
วันที่หมดอายุ วันที่ที่ใบอนุญาตสิ้นผลการบังคับใช้ตามกฎหมาย <xsd:element name="ExpirationDate" type="udt : DateTime">
สถานะของใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต เช่น ถูกเพิกถอนชั่วคราว สิ้นอายุ เป็นต้น <xsd:element name="Status" type="udt : Codee">
รายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต เช่น ชื่อสินค้า ประเทศถิ่นกำเนิด <xsd:element name="AssociatedProduct" type="udt : MOCProduct">
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต ซึ่งแสดงในรูปแบบไฟล์ภาพ หรือไฟล์เอกสาร <xsd:element name="Documents" type="udt : BinaryObject">