ข้อมูลใบอนุญาต


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ประเภทใบอนุญาต : ประเภทของใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตนำเข้าสินค้าที่มีมาตรการนำเข้า
ชื่อข้อมูล : ประเภทใบอนุญาต
คำอธิบาย : ประเภทของใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตนำเข้าสินค้าที่มีมาตรการนำเข้า
XML TAG : <xsd:element name="Type" type="udt : Code">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Code
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : ADS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : UN/CEFACT Core Component Library (UN/CCL), Version 18A
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)