ข้อมูลใบอนุญาต


ตารางมาตรฐานข้อมูล


รหัสผู้ขอใบอนุญาต : ตัวเลขระบุที่ไม่ซ้ำกันที่แสดงถึงรหัสผู้ขอใบอนุญาต
ชื่อข้อมูล : รหัสผู้ขอใบอนุญาต
คำอธิบาย : ตัวเลขระบุที่ไม่ซ้ำกันที่แสดงถึงรหัสผู้ขอใบอนุญาต
XML TAG : <xsd:element name="Requester" type="udt : ID">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : ID
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : ADS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : UN/CEFACT Core Component Library (UN/CCL), Version 18A
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)