ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
เลขที่คำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เลขที่ได้รับในขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="ApplicationNumber" type="udt : ID">
ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภาษาไทย ชื่อภาษาไทยของสินค้าที่ขอรับความคุ้มครอง ที่บอกถึงแหล่งภูมิศาสตร์ <xsd:element name="ThaiName" type="udt : Text">
แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์พื้นที่การผลิต แผนที่ที่แสดงขอบเขตพื้นที่การผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="ProductionMap" type="udt : BinaryObject">
ภาพถ่ายฉลากสินค้า ภาพถ่ายฉลากสินค้าที่แสดง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="LabelPhoto" type="udt : BinaryObject">
ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายที่แสดงลักษณะทางกายภาพของสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="Photo" type="udt : BinaryObject">
ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์ ขอบเขตของพื้นที่ หรือสถานที่ิผลิตสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="Location" type="udt : Text">
ผู้ยื่นคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลของบุคคลผู้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น ชื่อบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ <xsd:element name="Applicant" type="udt : MOCPerson">
คำนิยามสินค้า คำนิยามของสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="Description" type="udt : Text">
ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษของสินค้าที่ขอรับความคุ้มครอง ที่บอกถึงแหล่งภูมิศาสตร์ <xsd:element name="EnglishName" type="udt : Text">
ประเทศ ประเทศของสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="Specified" type="udt : MOCCountry">
ทะเบียนเลขที่ ลำดับเลขที่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="RegistrationNumber" type="udt : ID">
ภูมิภาค ภูมิภาคของสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="Region" type="udt : Code">
จังหวัด จังหวัดของสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="Province" type="udt : Code">
รายการสินค้า รายการของสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="ProductList" type="udt : Code">
ประเภทสินค้า ประเภทของสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="ProductType" type="udt : Code">
หมวดสินค้า หมวดหมู่ของสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="ProductCategory" type="udt : Code">
วันที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="RegistrationDate" type="udt : DateTime">
วันที่ยื่นคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="ApplicationDate" type="udt : DateTime">
รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รายชื่อผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้า ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ <xsd:element name="LogoUsersList" type="udt : BinaryObject">