ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ผู้ยื่นคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ข้อมูลของบุคคลผู้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น ชื่อบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ชื่อข้อมูล : ผู้ยื่นคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
คำอธิบาย : ข้อมูลของบุคคลผู้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น ชื่อบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
XML TAG : <xsd:element name="Applicant" type="udt : MOCPerson">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย https://www.ipthailand.go.th/th/gi-010.html
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)