ข้อมูลสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
เลขที่คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ได้รับในขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="ApplicationNumber" type="udt : ID">
นิติบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลนิติบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ <xsd:element name="IPOwner" type="udt : Juristic">
ภาพเขียนแสดงแบบผลิตภัณฑ์ ภาพเขียนที่แสดงรูปร่าง ลักษณะ ลวดลาย หรือสีของแบบผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="Drawing" type="udt : BinaryObject">
ภาพถ่ายแสดงแบบผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายที่แสดงรูปร่าง ลักษณะ ลวดลาย หรือสีของแบบผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="Photo" type="udt : BinaryObject">
บุคคลผู้รับโอนสิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลของบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับโอน ตามสัญญาการโอนสิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="TransferredPerson" type="udt : MOCPerson">
นิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลของนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับโอน ตามสัญญาการโอนสิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="TransferredOrg" type="udt : Juristic">
บุคคลผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลของบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ได้รับอนุญาต ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="LicensedPerson" type="udt : MOCPerson">
นิติบุคคลผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลของนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ได้รับอนุญาต ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="LicensedOrg" type="udt : Juristic">
สถานะการจดทะเบียนในต่างประเทศ สถานะการจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ยื่นไว้ในต่างประเทศ <xsd:element name="InternationalPublicationStatus" type="udt : Indicator">
สถานะการประกาศโฆษณาในต่างประเทศ สถานะของการประกาศโฆษณาในต่างประเทศ เช่น ยังไม่ได้โฆษณา ได้โฆษณาแล้ว <xsd:element name="InitialOverseaPublicationStatus" type="udt : Indicator">
วันที่ประกาศโฆษณาครั้งแรกในต่างประเทศ วันที่ได้มีการประกาศโฆษณาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ครั้งแรกในต่างประเทศ เช่น สิทธิบัตรนี้ได้ประกาศโฆษณาครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1995 <xsd:element name="InitialOverseaPublicationDate" type="udt : DateTime">
บุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อบุคคล ที่อยู่ <xsd:element name="IPOwner" type="udt : MOCPerson">
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความตกลงที่ผู้ทรงสิทธิอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ โดยมีกำหนดเวลา ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือข้อตกลงในเรื่องอื่นใดด้วยหรือไม่ก็ตาม <xsd:element name="LicensingAvailability" type="udt : Text">
วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ วันที่ที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="FilingDate" type="udt : DateTime">
ข้อถือสิทธิสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อความระบุถึงขอบเขตของสิทธิ ที่ประสงค์ที่จะขอรับความคุ้มครอง ตามภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="Claims" type="udt : Text">
คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ คำบรรยายลักษณะการใช้งานของแบบผลิตภัณฑ์โดยย่อ <xsd:element name="Description" type="udt : Text">
ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชื่อที่ตั้งโดยสอดคล้องกับแบบผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="Title" type="udt : Text">
ประเทศที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรก ประเทศที่ได้ทำการยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก <xsd:element name="PriorityApplication" type="udt : MOCCountry">
วันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรก วันที่ได้มีการยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก <xsd:element name="PriorityApplicationDate" type="udt : DateTime">
เลขที่คำขอการยื่นคำขอนอกอาณาจักรครั้งแรก เลขที่ของคำขอในการยื่นคำขอนอกอาณาจักรเป็นครั้งแรก <xsd:element name="PriorityApplicationNumber" type="udt : ID">
สัญลักษณ์จำแนกการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ รหัสสัญลักษณ์การออกแบบ IDC เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ถูกสร้างขึ้นมาด้วยบริบทเฉพาะ โดยจำแนกหมวดหมู่ตามรหัส IPC ซึ่งเป็นรหัสที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล WIPO <xsd:element name="IDC" type="udt : Code">
เลขที่สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ได้รับเมื่อออกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="PatentNumber" type="udt : ID">
วันที่ออกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ วันที่สิทธิในสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีผลคุ้มครองโดยสมบูรณ์ <xsd:element name="GrantedDate" type="udt : DateTime">
วันที่ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ วันที่มีการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="PublicationDate" type="udt : DateTime">
เลขที่ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ได้รับเมื่อมีการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="PublicationNumber" type="udt : ID">
สถานะคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สถานะของคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="Status" type="udt : Code">