ข้อมูลสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ภาพเขียนแสดงแบบผลิตภัณฑ์ : ภาพเขียนที่แสดงรูปร่าง ลักษณะ ลวดลาย หรือสีของแบบผลิตภัณฑ์
ชื่อข้อมูล : ภาพเขียนแสดงแบบผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย : ภาพเขียนที่แสดงรูปร่าง ลักษณะ ลวดลาย หรือสีของแบบผลิตภัณฑ์
XML TAG : <xsd:element name="Drawing" type="udt : BinaryObject">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Binary Object
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : WIPO Standards https://www.wipo.int/standards/en/
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)