ข้อมูลสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ : ความตกลงที่ผู้ทรงสิทธิอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ โดยมีกำหนดเวลา ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือข้อตกลงในเรื่องอื่นใดด้วยหรือไม่ก็ตาม
ชื่อข้อมูล : สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย : ความตกลงที่ผู้ทรงสิทธิอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ โดยมีกำหนดเวลา ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือข้อตกลงในเรื่องอื่นใดด้วยหรือไม่ก็ตาม
XML TAG : <xsd:element name="LicensingAvailability" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : กฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย https://www.ipthailand.go.th/th/design-patent-010.html
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)