ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 12/05/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
ยูอาร์ไอ ชื่อหรือรหัสสากลที่ใช้แสดงที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น อีเมล ที่อยู่เว็บไซต์ เป็นต้น <xsd:element name="URI" type="udt : IDType">
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่รวมรหัสจังหวัดหรือรหัสประเทศ เช่น +66-2-2134567 <xsd:element name="CompleteNumber" type="udt : Text">
รหัสประเทศ รหัสโทรศัพท์ระดับประเทศ เช่น รหัสของประเทศไทยคือ +66 <xsd:element name="CountryNumber" type="udt : Code">
หมายเลขเบอร์ต่อ เลขหมายที่ใช้เพื่อต่อถึงสายภายในองค์กร เช่น +66-2-2134567 ต่อ 1234 หมายเลขเบอร์ต่อคือ 1234 <xsd:element name="ExtensionNumber" type="udt : Text">