ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร


ตารางมาตรฐานข้อมูล


หมายเลขเบอร์ต่อ : เลขหมายที่ใช้เพื่อต่อถึงสายภายในองค์กร เช่น +66-2-2134567 ต่อ 1234 หมายเลขเบอร์ต่อคือ 1234
ชื่อข้อมูล : หมายเลขเบอร์ต่อ
คำอธิบาย : เลขหมายที่ใช้เพื่อต่อถึงสายภายในองค์กร เช่น +66-2-2134567 ต่อ 1234 หมายเลขเบอร์ต่อคือ 1234
XML TAG : <xsd:element name="ExtensionNumber" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BCC
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : UN/CEFACT Core Component Library (UN/CCL), Version 18A
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)