ข้อมูลสัญชาติ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 สัญชาติ ประเทศที่ถือสัญชาติตามการเกิด หรือตามการแปลงสัญชาติของบุคคลนี้ เช่น สัญชาติไทย สัญชาติจีน สัญชาติฝรั่งเศส <xsd:element name="Nationality" type="udt : MOCCountry"> - [0..1] ASBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการปกครอง กระทรวงพาณิชย์ 1. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 2. มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รหัสประเทศ (ISO 3166) 16/07/2562