ข้อมูลดัชนี


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ความถี่ในการจัดทำดัชนี : ความถี่ของการจัดทำดัชนีโดยระบุเป็นข้อความ เช่น ความถี่ในการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จัดเก็บราคาเดือนละ 1 ครั้ง ยกเวนสินคาที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติ เชน เหล็กและปูนซีเมนต์ จัดเก็บราคาเดือนละ 2 ครั้ง
ชื่อข้อมูล : ความถี่ในการจัดทำดัชนี
คำอธิบาย : ความถี่ของการจัดทำดัชนีโดยระบุเป็นข้อความ เช่น ความถี่ในการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จัดเก็บราคาเดือนละ 1 ครั้ง ยกเวนสินคาที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติ เชน เหล็กและปูนซีเมนต์ จัดเก็บราคาเดือนละ 2 ครั้ง
XML TAG : <xsd:element name="IndexingFrequency" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)