ข้อมูลความถี่ในการจัดทำดัชนี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ความถี่ในการจัดทำดัชนี ความถี่ของการจัดทำดัชนีโดยระบุเป็นข้อความ เช่น ความถี่ในการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จัดเก็บราคาเดือนละ 1 ครั้ง ยกเวนสินคาที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติ เชน เหล็กและปูนซีเมนต์ จัดเก็บราคาเดือนละ 2 ครั้ง <xsd:element name="IndexingFrequency" type="udt : Text"> Text [0..*] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 16/07/2562