ข้อมูลวันเกิด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 วันเกิด วันที่บุคคลได้ถือกำเนิดขึ้น เช่น 13 ธันวาคม ค.ศ. 1991 <xsd:element name="Birth" type="udt : DateTime"> Date Time [1..1] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการปกครอง กระทรวงพาณิชย์ UN/CEFACT Core Component Library (UN/CCL), Version 18A 16/07/2562