ข้อมูลหน่วยของบรรจุภัณฑ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 หน่วยของบรรจุภัณฑ์ หน่วยของบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้า เช่น กล่อง ลัง หีบ ตามมาตรฐาน Recommendation No.20, 21 (CODES FOR UNITS OF MEASURE USED IN INTERNATIONAL TRADE) ข้อมูลอ้างอิงรหัสมาตรฐานตามที่คณะทำงานของ ASW ให้ใช้ตาม Endorsed Version 1.0.2 List <xsd:element name="PackageUnit" type="udt : Text"> Text [0..1] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน 1. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 2. Recommendation No.20, 21 (Codes for Units of Measure used in International Trade) 16/07/2562