ข้อมูลจำนวนสินค้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 จำนวนสินค้า จำนวนของสินค้าที่วัดได้ เช่น เหล็ก 10 ตัน มะพร้าว 500 กิโลกรัม <xsd:element name="Quantity" type="udt : Quantity"> Quantity [0..1] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน, กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 16/07/2562