ข้อมูลรายละเอียดสินค้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 รายละเอียดสินค้า ข้อความที่ระบุรายระเอียดต่างๆของสินค้า เช่น คุณภาพสินค้า ขนาดสินค้า ลักษณะสินค้า <xsd:element name="Details" type="udt : Text"> Text [0..*] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 16/07/2562