ข้อมูลชื่อจริง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ชื่อจริง ชื่อประจำตัวบุคคลที่ตั้งให้แก่เด็กตั้งแต่เกิด หรือชื่อที่ปรากฏในทะเบียนสํามะโนครัว เช่น สมเด็จ สมเกียรติ สมศรี <xsd:element name="GivenName" type="udt : Text"> Text [1..1] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการปกครอง กระทรวงพาณิชย์ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 16/07/2562