ข้อมูลหมายเลขเบอร์ต่อ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 หมายเลขเบอร์ต่อ เลขหมายที่ใช้เพื่อต่อถึงสายภายในองค์กร เช่น +66-2-2134567 ต่อ 1234 หมายเลขเบอร์ต่อคือ 1234 <xsd:element name="ExtensionNumber" type="udt : Text"> Text [0..1] BCC IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ UN/CEFACT Core Component Library (UN/CCL), Version 18A 16/07/2562