ข้อมูลด่านศุลกากร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ด่านศุลกากร ด่านศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า เช่น ด่านศุลกากรสะเดา <xsd:element name="Customs" type="udt : Text"> Text [0..1] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 16/07/2562