ข้อมูลปีภาษี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ปีภาษี ปีภาษี คือรอบระยะเวลาที่ใช้สำหรับคำนวณภาษี โดยปีภาษีจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ กล่าวคือเป็นการนับตามรอบปีปฏิทินนั่นเอง เช่น ปีภาษี ค.ศ. 2017 <xsd:element name="TaxYear" type="udt : DateTime"> Date Time [0..*] BBIE ADS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศ, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ https://www.dtn.go.th/index.php/opendata-2/สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย/item/สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย.html 16/07/2562