ข้อมูลรวมหนี้สินหมุนเวียน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 รวมหนี้สินหมุนเวียน ผลรวมของหนี้สิน ดังต่อไปนี้ - หนี้สินที่กิจการคาดว่าจะมีการชำระ ภายใน รอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของกิจการ - หนี้สินที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์เบื้องต้นคือเพื่อค้า - หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนการชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน <xsd:element name="totalCurrentLiability" type="udt : Amount"> Amount [0..1] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน และหลักเกณฑ์อื่นๆ https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=86 3. คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 16/07/2562