ข้อมูลชื่อประเทศ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ชื่อประเทศ ชื่อที่แสดงเป็นข้อความของประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศฝรั่งเศส <xsd:element name="Name" type="udt : Text"> Text [1..1] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการกงสุล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ISO 3166-1 Country Name 16/07/2562