ข้อมูลสัญชาตินิติบุคคล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 สัญชาตินิติบุคคล ข้อมูลประเทศที่นิติบุคคลถือสัญชาติ โดยในประเทศไทยไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติถึงหลักทั่วไปในการได้มาซึ่งสัญชาติของนิติบุคคลไว้ แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยไม่มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ซึ่งในกรณีทั่วไปนั้น ประเทศไทยยอมรับรองถึงสัญชาติไทยของนิติบุคคลที่จดทะเบียนก่อตั้งตามกฎหมายไทย ส่วนในสถานการณ์พิเศษนั้น การพิจารณาสัญชาติของนิติบุคคลก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายฉบับนั้นๆกำหนด <xsd:element name="Nationality" type="udt : MOCCountry"> - [0..1] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 2. มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รหัสประเทศ (ISO 3166) 16/07/2562