ข้อมูลรายละเอียดวัตถุประสงค์นิติบุคคล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 รายละเอียดวัตถุประสงค์นิติบุคคล ข้อความที่ระบุรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล เช่น เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ <xsd:element name="objectiveDescription" type="udt : Text"> Text [0..*] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://www.dbd.go.th/Applications/tsic52/ 16/07/2562