ข้อมูลสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความตกลงที่ผู้ทรงสิทธิอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ โดยมีกำหนดเวลา ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือข้อตกลงในเรื่องอื่นใดด้วยหรือไม่ก็ตาม <xsd:element name="LicensingAvailability" type="udt : Text"> Text [0..*] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย https://www.ipthailand.go.th/th/design-patent-010.html 16/07/2562