ข้อมูลเลขที่หนังสือเดินทาง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขหนังสือเดินทางของบุคคล ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้แสดงตัวและสัญชาติ โดยทางราชการออกให้แก่บุคคลที่จะเดินทางไป หรือพำนักอยู่ชั่วคราวในต่างประเทศ <xsd:element name="Passport" type="udt : ID"> ID [0..1] BBIE IDS ลับที่สุด อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กรมการกงสุล กระทรวงพาณิชย์ ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 16/07/2562