ข้อมูลเลขประจำตัวบุคคล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 เลขประจำตัวบุคคล หมายเลขประจำตัวของบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก <xsd:element name="Identification" type="udt : ID"> ID [0..1] BBIE NDS ลับที่สุด อิเล็กทรอนิกส์ กรมการปกครอง กระทรวงพาณิชย์ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 16/07/2562