ข้อมูลโทรสาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 โทรสาร ข้อมูลการสื่อสารทางโทรสารของบุคคลนี้ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยหมายเลขโทรสารมากกว่าหนึ่งหมายเลข <xsd:element name="Fax" type="udt : Communication"> - [0..*] ASBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ พ.ศ. 2477 และ พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 16/07/2562