ข้อมูลอาชีพ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 อาชีพ อาชีพของบุคคลเช่น แพทย์ พยาบาล ผู้พิพากษา ทนายความ <xsd:element name="Occupation" type="udt : Text"> Text [0..*] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการปกครอง กระทรวงพาณิชย์ โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 88 (ฉบับแปลภาษาไทย)) 16/07/2562