ข้อมูลเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ข้อความแสดงเงื่อนไขของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น <xsd:element name="ApplicationConditions" type="udt : Text"> Text [0..*] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ปฏิทินกิจกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ https://drive.ditp.go.th/th-th 16/07/2562